Fungsi OFFSET Microsoft Excel

Fungsi OFFSET dalam Microsoft Excel digunakan untuk mendapatkan semula data daripada sel tertentu dalam kawasan sel yang lebih besar. Fungsi ini biasanya digunakan dalam kombinasi dengan fungsi lain seperti SUM, AVERAGE atau MAX untuk mencipta formula yang lebih dinamik dan fleksibel.

Berikut ialah langkah-langkah untuk menggunakan fungsi OFFSET dalam Microsoft Excel:

 1. Tentukan sel awal untuk digunakan sebagai titik rujukan untuk fungsi OFFSET.
 2. Tentukan bilangan baris dan lajur untuk ditukar daripada sel awal, contohnya “3” baris ke bawah dan “2” lajur di sebelah kanan.
 3. Tentukan bilangan baris dan lajur yang akan dipilih hasil daripada fungsi OFFSET, contohnya “2” baris dan “3” lajur.
 4. Masukkan formula OFFSET ke dalam sel yang akan memaparkan hasilnya, dengan format umum =OFFSET(permulaan sel, baris, lajur, bilangan baris yang dipilih, bilangan lajur yang dipilih).
 5. Tekan Enter untuk melengkapkan formula dan memaparkan hasilnya.

Sebagai contoh, jika kita ingin mengambil purata tiga nilai terakhir dalam senarai nilai, kita boleh menggunakan fungsi OFFSET untuk memilih tiga nilai terakhir daripada senarai dan kemudian mengira purata. Berikut ialah contoh menggunakan fungsi OFFSET untuk mengira purata tiga nilai terakhir dalam senarai nilai:

 1. Tentukan sel awal untuk digunakan sebagai titik rujukan, contohnya sel A1.
 2. Tentukan bilangan baris untuk ditukar daripada sel awal, iaitu “0” kerana kami tidak mahu mengalihkan baris ke atas atau bawah.
 3. Tentukan bilangan lajur untuk ditukar daripada sel awal, iaitu “-2” kerana kita ingin mengalihkan dua lajur ke kiri sel awal A1.
 4. Tentukan bilangan baris yang akan dipilih hasil daripada fungsi OFFSET, iaitu “3” kerana kami ingin memilih tiga nilai terakhir dalam senarai nilai.
 5. Tentukan bilangan lajur untuk dipilih hasil daripada fungsi OFFSET, iaitu “1” kerana kami hanya mahu memilih satu lajur nilai.
 6. Masukkan formula OFFSET ke dalam sel yang akan memaparkan hasilnya, dengan format umum =AVERAGE(OFFSET(A1,0,-2,3,1)).
 7. Tekan Enter untuk melengkapkan formula dan memaparkan purata tiga nilai terakhir.

Dalam contoh ini, fungsi OFFSET digunakan untuk memilih tiga nilai terakhir dalam senarai nilai bermula dua lajur di sebelah kiri sel permulaan A1. Hasil daripada fungsi OFFSET kemudiannya digunakan sebagai hujah untuk fungsi AVERAGE untuk mengira purata tiga nilai terakhir.