Fungsi IF Microsoft Excel

Fungsi IF (If Statement) adalah salah satu fungsi terpenting dalam Microsoft Excel. Ia membolehkan kami membuat semakan logik dan membuat keputusan berdasarkan keadaan yang diberikan. Berikut adalah langkah mudah untuk menggunakan fungsi IF dalam Microsoft Excel:

  1. Pilih sel yang anda mahu tunjukkan hasil fungsi IF.
  2. Taipkan formula “=IF(logical_test, value_if_true, value_if_false)” dalam sel. Contohnya, jika anda ingin membuat keputusan berdasarkan nilai dalam sel A1 – jika nilai A1 lebih besar daripada 10, maka “Lulus”, jika tidak, “Gagal”, taip “=IF(A1>10,”Lulus” , “Gagal” )”.
  3. Tekan “Enter” pada papan kekunci untuk mendapatkan hasil fungsi IF. Keputusan akan dipaparkan dalam sel yang dipilih berdasarkan keputusan yang dibuat.

Fungsi IF juga boleh digunakan untuk membuat semakan logik yang lebih kompleks. Sebagai contoh, jika anda ingin membuat keputusan berdasarkan nilai dalam sel A1 dan A2 – jika A1 lebih besar daripada 10 dan A2 lebih besar daripada 20, maka “Lulus”, sebaliknya “Gagal”, taip “=IF( DAN( A1>10,A2>20),”Lulus”,”Gagal”)”.

Selain itu, fungsi IF juga boleh digunakan bersama dengan fungsi lain seperti SUM, COUNT, AVERAGE, dan lain-lain.

  1. Contohnya, jika anda ingin mengira bilangan rekod yang memenuhi syarat tertentu, taip “=COUNTIF(range, criteria)” dalam sel.
  2. Contohnya, jika anda ingin mengira bilangan rekod dalam sel A1 hingga A5 yang melebihi nilai 10, taip “=COUNTIF(A1:A5,”>10″)”.
  3. Anda juga boleh menggunakan gabungan formula IF dan COUNTIF untuk menganggarkan jumlah data yang memenuhi syarat tertentu. Contohnya, jika anda ingin mengira bilangan rekod dalam sel A1 hingga A5 yang melebihi nilai 10, taip “=IF(COUNTIF(A1:A5,">10″)>2,"Lulus","Gagal") ”.
  4. Formula ini akan mengeluarkan nilai “Lulus” jika bilangan data yang melebihi nilai 10 adalah lebih daripada 2 dan “Gagal” jika bilangan data yang melebihi nilai 10 adalah kurang daripada atau sama dengan 2.